Generieke module vaktherapie

29 juli 2019

Generieke module vaktherapie

Vandaag ontvingen we bericht van Akwa GGz dat het Zorginstituut Nederland 30 van de door Akwa GGz (voorheen Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz) kwaliteitsstandaarden heeft opgenomen in haar Register Kwaliteitsstandaarden, waaronder ook de Generieke Module Vaktherapie. Zie het bijgevoegde persbericht alsmede de informatie op de website van Akwa GGz https://akwaggz.nl/zorginstituut-nederland-neemt-dertig-kwaliteitsstandaarden-op-in-het-register/.

Weer een stap verder in het proces.

Verder kunnen we melden dat in samenwerking met MIND nagenoeg alle aanvullingen die vanuit FVB/MIND zijn ingediend t.a.v. de implementatieplannen voor de 30 kwaliteitsstandaarden zijn overgenomen, waaronder de suggestie dat vaktherapie een rol kan spelen bij het opvangen van wachtlijsten in de GGz.

Hieronder een aantal voorbeelden:

GM Vaktherapie
Behandelaanbod

Met betrekking tot een constructieve spreiding van het behandelaanbod en behandelaren wordt aangeraden om rekening te houden met de behandelcapaciteit van aanpalende disciplines. In de huidige praktijk lopen de wachtlijsten bij behandelaren vaak op. Voor sommige van deze behandelingen biedt vaktherapie een passende alternatief. Het zou aanbevelenswaardig zijn dat, wanneer een patiënt zich op een wachtlijst begeeft en er een passende vorm van vaktherapie beschikbaar is als alternatief, zijn doorverwijzer hem of haar hierop attendeert zodat de patiënt in staat is hierover een wel geïnformeerde keuze te maken.

Eveneens dient een regiebehandelaar, wanneer deze inschat dat vaktherapie een passende behandeling zou zijn voor een patiënt, hier de patiënt over te informeren. In de huidige praktijk is op te merken dat vaktherapie vaak nog niet wordt meegenomen als serieuze optie.

ZS Depressie
Behandelaanbod

In de zorgstandaard staat omschreven dat vaktherapie een onderdeel kan vormen van de behandeling. Hoewel er op landelijk niveau voldoende vaktherapeuten zijn, werken zij vaak zelfstandig. Instellingen en huisartsen verwijzen daardoor mogelijk niet voldoende door naar een vaktherapeut.

Landelijke afspraken

De landelijke afspraken zoals vermeld in het algemene deel van het implementatieplan bieden voldoende antwoord op dit implementatievraagstuk. Voorts valt in dit kader aan te raden om een voorbeeld te nemen aan huidige initiatieven om meer bekendheid voor vaktherapie te genereren (zoals de jaarlijkse week van de vaktherapie) en om, waar mogelijk, meer van dit soort initiatieven op te zetten.

Lokale oplossingsrichtingen

Opdracht aan zorgaanbieders (zowel huisartsenpraktijken, ggz-instellingen als vrijgevestigde praktijken) om patiënten te informeren over de mogelijkheid en toegevoegde waarde van behandeling bij een vaktherapeut in de regio. Hierin ligt ook een taak aan de vaktherapeuten om meer bekendheid onder patiënten in de eigen regio te genereren, zodat zij weten dat deze therapie geboden wordt en zelf om dit type therapie kunnen vragen. Vaktherapeuten kunnen bijvoorbeeld gericht artikelen publiceren en ander communicatiemateriaal ontwikkelen. Ook kunnen de door de FVB ontwikkelde kennisnetwerken een positieve rol spelen in het genereren van meer naamsbekendheid voor vaktherapeuten. Uiteindelijk is het doel dat vaktherapeuten, door grotere bekendheid onder patiënten, niet meer enkel afhankelijk zijn van het verwijsgedrag binnen een instelling.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht