Pilot CAM-therapeuten + aansluiting bij de eerstelijnszorg en zorgpaden (Haciz en FLICZ)

09 januari 2020

De Huisartsen Coöperatie Innovatieve Zorg (Haciz), goed voor 1500 huisartsen en de Federatie Leefstijl, Complementaire en Integrale Zorg | voor kwaliteitsregistratie (FLICZ) hebben besloten te gaan samenwerken.

De samenwerking moet leiden tot beter (financieel) draagvlak voor de complementair opgeleide en integrale therapeuten die met regulier opgeleide artsen willen samenwerken en zorgen voor aansluiting bij de eerstelijnzorg en zorgpaden.

FLICZ maakt daarbij gebruik van het NIBIG gelaagd kwaliteitsregister.

Wat doet FLICZ?
Om een door de hele sector gedragen transparantie te realiseren is het noodzakelijk dat alle betrokkenen zich organiseren in een duurzame overlegstructuur waarbij inspraak statutair is geregeld.

Met dit doel verenigen complementaire koepelregisters, beroepsverenigingen, opleiderskoepels en opleiders, zorgonderzoeksorganisaties en patiëntenverenigingen zich in FLICZ. U vindt hierover meer informatie op www.flicz.nl en in de flyer FLICZ.

Ontwikkeling Leefstijlcoach 
Uitgaande van het ‘Nationaal Preventieakkoord’ dat is gesloten op 23 november 2018, zien we een groei in het vakgebied van de Leefstijlcoach en de mogelijkheden die dit heeft tot samenwerking in de eerste lijnzorg. In het 'Preventie en Leefstijlakkoord' is de CAM-therapeut buiten beeld gebleven.

Haciz en FLICZ zien echter het belang van deze therapeutengroep voor een héél grote groep patiënten en hebben daarom besloten de ontwikkeling van de Leefstijltherapeut te stimuleren. Dat is mogelijk door de gezaenlijke kennis en kunde te bundelen. Het pad is namelijk al geëffend door de Leefstijlcoach.

Deelnemers voor de pilot
In de eerste fase van deze samenwerking hebben Haciz en FLICZ gekeken welke therapeuten in aanmerking komen voor deze pilot 'aansluiting CAM-therapeuten bij de eerstelijnszorg en zorgpaden'. Het betreft hierbij therapeuten die zijn geclassificeerd in de lagen 2, 3a en 3b van het NIBIG gelaagd kwaliteitsregister met een behandelperspectief en behandelvorm waarbinnen leefstijlinterventies beschikbaar zijn en/of kunnen worden ontwikkeld. Download via deze link de indeling van het gelaagd register.

Potentiële deelnemers/therapeuten dienen geregistreerd te zijn (of zich te registreren) voor het standaardabonnement bij het gelaagd kwaliteitsregister van NIBIG. Abonneer u hier...

Inzagerecht gegevens  
U dient ermee akkoord te gaan dat FLICZ en Haciz beperkt inzagerecht. De gegevens die ter inzage beschikbaar worden gesteld zijn: uw naam, praktijknaam, uw behandelmethode en -perspectief en de laag waarin u geclassificeerd bent. Natuurlijk worden die niet aan derden verstrekt.

Iedere therapeut die voldoet aan de criteria, die (op jaarbasis) minimaal 10 patiënten kan aanbrengen én in staat is digitale rapportages te schrijven, komt in aanmerking voor deze pilot. Dit mogen nieuwe cliënten zijn en cliënten die reeds bij u in behandeling zijn. Ook cliënten die nu niet voor vergoeding in aanmerking komen kunt u in deze pilot doorgeven. 

Vergoeding uit het basiszorgpakket
Vergoeding vindt niet plaats vanuit het aanvullende pakket, maar vanuit het basis-zorgpakket, ondersteund door alle zorgverzekeraars, en loopt via de huisarts. .  

De vergoeding wordt bepaald op basis van de COV-check (Controle Op Verzekeringsgegevens), waarna een zinvol en effectief zorgpad wordt uitgezet voor de zorgvrager. Daardoor is vooraf niet te zeggen hoe hoog de vergoeding per zorgvrager is.

Tijdsbestek van de pilot 
De pilot loopt gedurende het eerste kwartaal 2020 met 100-150 therapeuten, waarbij geldt: vol is vol. De criteria van selectie zijn inzichtelijk bij FLICZ.

Als deze pilot succesvol verloopt wordt deze landelijk uitgerold conform het protocol van de Leefstijltherapeut.

Uiterlijke aanmelddatum  
U kunt u als potentieel deelnemer aan de pilot  na registratie in het gelaagd kwaliteitsregister (kies het standaardabonnement) én door het invullen van dit deelnameformulier. Doe dit tot uiterlijk 15 januari 2020. Als u zich heeft aangemeld ontvangt u na deze datum meer informatie over uw deelname aan de pilot.

Bij vragen kunt u per mail contact opnemen met de coördinator “Leefstijltherapeut” binnen FLICZ, eveneens via kb@flicz.nl.

Aan deelname aan deze pilot zijn voor u als therapeut verder geen kosten verbonden

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht