Nieuws uit de projectgroep GMVT

22 januari 2020

Nieuws uit de projectgroep GMVT

In 2017 verscheen de Generieke Module Vaktherapie (GMVT), de kwaliteitsstandaard voor vaktherapie (ggzstandaarden.nl). Deze standaard geeft op hoofdlijnen aan wat vaktherapie is, wat cliënten en verwijzers van vaktherapie mogen verwachten, wie vaktherapie uitvoeren en hoe dat gedaan wordt. De GMVT is door ZorgInstituut Nederland opgenomen in het Register. De ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de GGZ vindt plaats onder regie van het AKWA GGZ. Naast generieke modules zijn er ook beschrijvingen van de zorgstandaarden per diagnosegroep. Ook bij deze zorgstandaarden zijn vaktherapeuten betrokken.

Deze zorgstandaarden worden iedere vier jaar herzien. De GMVT volgt eind 2021. Om deze herziening goed voor te bereiden is in 2018 de projectgroep GMVT van start gegaan. In deze door de FVB geïnitieerde projectgroep zijn alle disciplines van de vaktherapie vertegenwoordigd. De projectgroep wordt door een onafhankelijke voorzitter geleid.  Namens de NVPMT neemt Jan de Lange deel aan deze projectgroep. Omdat al snel geconstateerd werd dat de huidige GMVT te weinig aandacht had voor de werkvelden Kinder- & Jeugdpsychiatrie en Ouderen, is enkele maanden geleden een tijdelijke projectgroep GMVT K&J opgericht. Deze projectgroep zal de GMVT van beoordelen op die punten die voor de doelgroep K&J kunnen worden aangescherpt of aangevuld. Namens de NVPMT neemt Jeroen van der Meer deel aan deze projectgroep. Over enkele maanden zal een projectgroep GMVT Ouderen van start gaan met een vergelijkbare opdracht. De werkveldgroep Ouderen zal hiervoor iemand aandragen.  

De projectgroep GMVT werkt waar mogelijk samen met andere gremia zoals de onderzoeksagenda. Samen met Marinus Spreen, lector aan de NH-Stenden in Leeuwarden, wordt een pilot-onderzoek ontwikkeld dat in de loop van 2020 zal worden uitgevoerd. Door middel van een prospectief onderzoek willen we meer zicht krijgen op behandeldoelen in vaktherapie. Zowel therapeuten als cliënten zullen worden benaderd. Met deze informatie kunnen we de GMVT van nieuwe input voorzien en cliënten en verwijzers met vragen hierover betere informatie geven. Leden van de projectgroep GMVT hebben daarnaast de rol vaktherapeuten en externen over het bestaan en de relevantie van de GMVT te informeren.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht