Wat speelt er binnen het bestuur?

25 november 2020

Zoals in de ALV gezegd, willen we als bestuur van de NVPMT regelmatig delen wat er speelt en waar we als bestuur mee bezig zijn. Daarmee geven we je een beeld van het belang van jouw lidmaatschap van een beroepsvereniging en ook de mogelijkheid om mee te denken of vragen te stellen als die er zijn.
 

Binnen het bestuur begint er op verschillende portefeuilles van alles te lopen. Dat is leuk en inspirerend om mee te mogen maken. Om jullie mee te nemen in onze werkzaamheden hier een update van de afgelopen twee maanden.

Binnen de portefeuille secretaris en opleidingen is Inge de kartrekker en is er in samenwerking met de werkgroep PR & communicatie en de webmaster gewerkt aan een nieuw jasje voor de nieuwsbrief en over het plan om de website te verbeteren. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om het emailverkeer beter te laten lopen. Ook zijn de nieuwe (NV)PMT-folders af, die inmiddels verstuurd zijn naar alle leden.

Met de opleidingen is er een kennismaking geweest met ons als nieuw bestuur. Als bestuur nemen we deel aan de verschillende veldadviescommissies van de opleidingen en zijn we nog zoekende hoe we beter in beeld kunnen komen bij de studenten. Ook willen we samen met de opleidingen kijken of we studenten al meer kunnen betrekken bij onze vereniging. Immers, de positie van ons vak wordt mede door een beroepsvereniging gewaarborgd en alleen al daarom zouden alle studenten die gaan werken als PMT-er lid moeten worden.
Ook hebben we gesproken over welke mogelijkheden er zijn om mensen die geen initiële bachelor of master PMT-opleiding hebben, maar wel een inhoudelijk passend profiel, lid zouden kunnen laten worden van de vereniging. Dat vraagt ook van de initiële PMT-opleidingen om mee te denken en daarin flexibel te zijn en tegelijkertijd hun verantwoordelijkheid te houden in het valoriseren van opgedane ervaring en kennis van de persoon en borging van het eindniveau van een opleiding.
Als bestuur zijn we blij met de bereidheid vanuit de opleiding hier in mee te denken vanuit hun rol en mogelijkheden.

De NVPMT-studiedag in oktober 2021 wordt voorbereid en het lustrum begint vorm te krijgen zoals in de aankondiging al te lezen is. In ieder geval hebben we een (online) bijeenkomst op 10 maart 2021 waar we hopen op vele aanwezige leden!

Bij de portefeuille kennisinnovatie & onderzoek heeft Cees zich gericht op het nieuwe beroepscompetentieprofiel, de updates voor zorgstandaarden & richtlijnen en op contacten met onderzoekers. In de nieuwsbrief willen we de leden regelmatig gaan informeren over lopende onderzoeksprojecten, waarmee in deze nieuwsbrief een start wordt gemaakt! Verder zijn er gesprekken om de stuurgroep onderzoek weer bijeen te laten komen. Met de Klaas van Roozendaal commissie wordt gekeken naar de presentatie van het onderzoek en de prijsuitreiking. Tot nu toe was dit een prijs voor het beste onderzoek in de bachelor en in de master en een prijs voor een professional. Voor het presenteren van goede onderzoeken binnen ons vakgebied willen we een breder platform gaan creëren, omdat dit belangrijke werk een mooi podium verdient!
Belangrijke schakel tussen praktijk, opleiding en onderzoek zijn de werkveldgoepen, die actief benaderd worden door Linda om de stand van zaken op te maken. Linda en Cees zijn actief de werkveldgroepen aan het ondersteunen en het is fijn om te merken dat leden ons hierin kunnen vinden met vragen en ideeën om weer actief te worden. Zo gaan we ervoor om weer een aantal werkveldgroepen een nieuw leven in te blazen de komende tijd.

Onze voorzitter Pim is op vele fronten bezig met externe contacten. Hij is in gesprek met de FVB, de verzekeraars, andere beroepsverenigingen binnen en ook buiten de FVB.
Het gaat hierbij over ontwikkelingen in het zorglandschap, verkennen van mogelijkheden tot samenwerking in onderzoek, opleidingen of strategische thema’s die spelen.
Vele rapporten en notities komen inmiddels via verschillende routes bij ons terecht om daar reactie op te geven, op tijd te reageren of proberen bij te sturen als dit een risico vorm voor onze beroepsgroep en steeds meer ook pro-actief positie in te nemen als experts.
Klein voorbeeld is dat het AKWA GGZ (Kwaliteitsinstituut GGZ) de NVPMT benaderd heeft om advies te geven in hoeverre runningtherapie in een groep, buiten uitgevoerd, valt onder de landelijke richtlijn GGZ en Corona en dus behandeling of de regelingen voor sport zoals bij een vereniging (en dus maximaal 4 personen). Hier wordt de uitvoering van runningtherapie door psychomotorische therapeuten nu expliciet genoemd (https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/inleiding)

Het PMT handboek (Psychomotor interventions – adults) wordt in de externe contacten benut als representatie gift voor mensen die buiten de vereniging staan. Mooi is dat contacten hier enthousiast op reageren en toch ook verbaasd zijn over de kennis en onderbouwing die er al is voor ons beroep. Door alle onderzoek die in dit boek benoemd staat is het een mooi overzicht van de onderbouwing van ons vak binnen de verschillende stoornisgroepen. Ook vanuit dit perspectief kijken we als bestuur uit naar het nog te verschijnen boek: Psychomotor interventions – developmental perspective.

Hennie Zoontjes, als nieuwe manager externe betrekkingen bij de FVB is gestart met zijn werkzaamheden. Er is in nauw contact met Pim en steeds meer zicht op wat er allemaal speelt en loopt in het speelveld rondom de vaktherapeutische beroepen. Een aantal voorbeelden zijn het nieuwe zorgprestatiemodel GGZ en FZ. Zo zitten we niet in de stuurgroep of projectgroep en hebben GroenLinks en SP inmiddels kamervragen gesteld over waarom er onvoldoende aandacht is voor de vaktherapeutische beroepen in dit zorgprestatiemodel.
Ook stonden vaktherapeuten niet op de prioriteitenlijst rondom sneltesten en beschermingsmiddelen met betrekking tot Corona. Door contact met het ministerie van VWS zijn we nu wel op deze lijst opgenomen.
Verder zijn er diverse richtlijnen en generieke modules in de GGZ die herzien worden. Ook in de richtlijnen waar we geen plek hebben (bijv. richtlijnen depressie) wordt druk gezet om alsnog een bijdrage te kunnen leveren vanuit de vaktherapeutische beroepen. Dit is nu gelukt voor muziektherapie en PMT.
Ook zijn er allerlei ontwikkelingen rondom de Wet BIG. De lijn is dat de functie van de wet BIG beperkt wordt rondom medisch voorbehouden handelingen. De wet functioneert en de beroepsgroepen die er in zitten, horen er in is de stelling van de minister. Heel veel partijen willen dit graag, maar in feite gaat dat over oneigenlijke onderbouwing (profilering, financiering etc. ). Daar geeft de minister geen gehoor aan. Dat maakt de kans voor de vaktherapeutische beroepen om in de BIG te komen zeer klein.
Hoe de vaktherapie wel te positioneren en profileren is van belang en daar zijn we mee bezig om hier een goed plan op te maken. Daarbij is er dus een urgentie om relaties op te bouwen met belangrijke externe partners en aan tafel te zitten bij overleggen over de (toekomst van) de zorg.
Hierbij is er ook een meerjarenbeleidsplan opgesteld vanuit de FVB dat in december formeel vastgesteld zal worden en de richting en ambitie vanuit de FVB en verenigingen weergeeft.

Daarnaast staat de begroting 2021 FVB voor de deur en is er een aanzet gedaan voor een meerjarenbegroting FVB. Hierover zijn we in gesprek met onze collega’s van de andere verenigingen. Naast stijging van lonen van de mensen die in dienst zijn bij de FVB volgens de CAO, zijn er bijvoorbeeld ook extra kosten voor de manager externe betrekkingen. De eerste begroting is afgekeurd en samen met een aantal voorzitters van verenigingen en de voorzitter van de FVB gaan we nu een nieuwe begroting maken waar iedereen zich hopelijk wel in kan vinden. Als NVPMT willen we dit, zoals afgesproken in de ALV in september, meenemen in het plan en de ambities voor de vereniging. Dit omdat dan ook zichtbaar wordt voor de leden wat we allemaal doen en wat er speelt en welke kosten daar aan verbonden zijn. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!


 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht