Wat speelt er binnen het bestuur?

27 januari 2021

Na een enigszins rustige kerstperiode zijn wij in januari voortvarend van start gegaan met een online heidag over een meerjarenbeleidsplan voor de vereniging. Al gauw hadden we de vaart erin en kwamen er mooie ideeën. Met als focus de werkveldgroepen als verbindend hart van onze vereniging en het onderzoek als speerpunt hebben we een heldere lijn uit kunnen zetten. De komende week zullen we onze eerste ideeën voorleggen aan de diverse werkgroepen die binnen de vereniging actief zijn en met de ALV in maart zullen alle leden de kans krijgen om het plan aan te vullen en te verbeteren.

Douwe, onze penningmeester, is na de kerst een drukke periode in gegaan met het afronden van de jaarcijfers van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen en het maken van een begroting voor de NVPMT. Maar met de slogan dat “geld een middel is en geen doel” en daarmee geen belemmering zou moeten zijn voor de inhoud en ambitie zijn wij erg blij met zijn kritische blik bij onze plannen zodat het ook financieel haalbaar is of wordt.

De opleiding bewegingswetenschappen en de minor pmt van de VU zijn vorig jaar geaccrediteerd door de NVAO en worden nu door onze Commissie van Toelating gewogen langs de EFP-normen.

Samen met de opleidingen en de gedelegeerde hebben we een overleg gehad als bestuur over de koers van het Europees Forum en wat we hierin wensen voor Nederland. Pim zal daar als huidige voorzitter onze wensen gaan presenteren. Tevens zijn we in afwachting van de nieuwe verkiezing van de voorzitter van het EFP. Als Nederland zien we Pim graag zijn termijn als voorzitter verlengen maar dat hangt af van Pim en de andere afgevaardigden. Wij hebben zijn voorzitterschap in ieder geval ondersteund.

Cees is samen met Olivier Glas bezig met de laatste open eindjes van het Beroepscompetentie profiel. Het wordt een onderbouwd en dynamisch stuk dat al door verschillende collega’s is aangevuld en gelezen. We hopen dat veel pmt’ers er gebruik van kunnen maken. Daarnaast is hij betrokken bij de updates van de kwaliteitsstandaarden, waar diverse vertegenwoordigers van de PMT aan bijdragen: de zorgstandaarden, multidisciplinaire richtlijnen en de generieke modules.

Ook wordt er hard gewerkt aan de laatste hand van het nieuwe jeugd boek PMT waarbij we als beroepsvereniging garant staan voor een afname van de boeken. Het boek “Psychomotor interventions for mental health” wordt in ieder geval goed ontvangen door pmt’ers maar zeker ook door stakeholders waar Pim mee om de tafel zit. Planning is dat het boek op 23 juni gepresenteerd wordt. Vanuit de NVPMT zijn we met uitgeverij BOOM in contact over passende PR en aandacht voor de auteurs en redactie.

Dus we kijken uit naar de komst van deze nieuwe aanvulling speciaal voor jeugd!

Er is in samenwerking met de nieuwe kennisinnovator van de FVB, Annemarie Abbing en Jooske als lector van de PMT een notitie geschreven voor Menzis met per beroepsgroep een aantal voorbeelden van evidentie bij bepaalde doelgroepen. Het betreft de doelgroepen waar met name langere wachttijden voor zijn tussen aanmelding en daadwerkelijke start van de behandeling. Vervolg is dat we aan zullen sluiten bij een overleg met de zorgexpert GGZ en verschillende regiomanagers van Menzis om vervolgstappen te bepalen hoe vaktherapeutische beroepen ingezet kunnen worden in deze wachttijd. Wordt vervolgd dus.

Tenslotte is er ook, vanuit de verbinding met de KVLO (Konininklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) een consultatie vanuit het ministerie van VWS geweest rondom een nieuw wetsvoorstel rondom gebruik van speel- en sportmaterialen. Pleidooi hierin is dat er voor ‘bewegingsonderwijs en bewegingstherapie’ geen aanvullende regelgeving nodig is, omdat we dit al vanuit het beroep in de beroepscode en de opleiding daartoe hebben geregeld. Dit om op verantwoorde wijze om te gaan met materiaalgebruik en veiligheidsrisico’s daarbij. Ook is het een onderdeel van het pleidooi om een verschil te maken tussen bewegingsonderwijs en bewegingstherapie. Als NVPMT hebben we aangegeven DE beroepsvereniging te zijn om contact mee te hebben over een nadere definitie van ‘bewegingstherapie’ en vragen over het onderscheid in materiaalgebruik en activiteiten vanuit onderwijs of therapie.
Ook via deze route positioneren we onze beroepsgroep en beroepsvereniging in bekendheid, maar ook in wet- en regelgeving.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht