Adviesrapport houdbare zorg van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR)

28 september 2021

Er verschijnen vele rapporten rondom de zorg, welzijn en het onderwijs die relevant (kunnen) zijn voor de beroepsgroep van psychomotorisch therapeuten of breder: de vaktherapeutische beroepen.

Hierbij is het nodig om in te schatten hoe belangrijk deze zijn en welke invloed deze gaan hebben op bijv. de zorg, de vaktherapeutische beroepen en dus nog specifieker de PMT-ers.
Het rapport van de WRR over houdbare zorg lijkt een belangrijk rapport dat de richting voor de zorg in de komende jaren aan moet geven. Dit omdat het ook input levert voor het regeringsbeleid, mochten ze na de formatie-perikelen overgaan op de invulling van dit beleid voor de komende jaren.

Hoewel het gaat over de kansen en mogelijkheden van vaktherapeutische beroepen, omdat we daarin gezamenlijk optreden vanuit de FVB in de erkenning als zorgprofessionals in de reguliere zorg, wordt hieronder de PMT en NVPMT genoemd. Dit past ook in de context van een nieuwsbrief van de NVPMT. Een eerste analyse van het rapport en de mogelijke implicaties hiervan zijn gemaakt door Hennie Zoontjes als manager externe betrekkingen van de FVB en Pim Hoek als voorzitter van de NVPMT. Daarmee is dit dus nog geen breed gedragens stuk, maar geeft het hopelijk wel een inkijkje in wat er speelt. Een verdere analyse wordt nog gemaakt in het vervolg.

Er wordt geschetst dat de komende 40 jaar de kosten in de zorg verdrievoudigen en dat 1 op de 3 Nederlanders in de zorg moet werken als we op deze manier doorgaan.
Hier moet dus iets anders. In dit rapport wordt op een macro-niveau aangegeven wat daarin nodig is.

Een aantal aangrijpingspunten die (mogelijk) kansen bieden voor de NVPMT en FVB.

- insteek op onderbouwing van (kosten)effectiviteit

Hierin wordt de zorgverzekeringswet (ZVW) genoemd voor de GGZ voor volwassenen, maar ook de langdurige zorg (WLZ) en de jeugdzorg (jeugdwet).
-> Dit vraagt een insteek op onderbouwing van wetenschappelijke evidentie, maar ook aantonen dat er kosten bespaard kunnen worden door de inzet van PMT.

- insteek op preventie
Dit wordt al vaker genoemd, maar nu met een meer verplichtend karakter om hier ook werk van te maken. Juist zorgen voor het positioneren van de PMT kan hierin een kans zijn. Zowel in daadwerkelijke preventieve interventies, als ook het verkrijgen van een eigen betaaltitel in de 1e lijn om te voorkomen dat iemand duurdere multi-disciplinaire behandeling nodig heeft.

- ouderenzorg, jeugdbeleid en GGZ zijn veroorzakers van kosten
Zeker in deze contexten is het dus van belang om te zorgen dat we niet alleen van waarde zijn in de praktijk, maar ook dat we door stakeholders (andere belangrijke partijen, maar ook verwijzers, hoofdbehandelaren en de cliënt-/patiëntorganisaties) gezien worden als reguliere zorg die een onmisbare aanvulling is op andere behandelaanbod (farmacotherapie, cognitieve gedragstherapie etc.).

Om dit te bereiken wordt er een focus gelegd op 3 pijlers.
- maatschappelijk draagvlak voor scherpere keuzes
Oftewel, zorg dat mensen zich beseffen dat dit niet zo door kan gaan en er echt keuzes gemaakt moeten worden om een aantal dingen minder of in ieder geval goedkoper te doen.
-> Voor de PMT betekent dit tegelijkertijd maatschappelijke zichtbaarheid en dat veel mensen begrijpen wat PMT is en wat de meerwaarde is (en waarom dit niet zomaar weggesneden zou kunnen of moeten worden).

- scherpe politieke keuzes
Dan gaat het ook over financiële keuzes, zorgen voor toegankelijke zorg waarvan de kwaliteit hoog blijft. En bijvoorbeeld ook voor de verschuiving van inzet en kosten voor de zorg naar andere beleidsterreinen en een insteek op preventie.
-> Voor de PMT betekent dit een insteek op preventie, een betaaltitel in de 1e lijn en onderzoeken van bijvoorbeeld de mogelijkheden voor een directe toegankelijkheidsscreening (DTO) waardoor je ook als zelfstandig behandelaar kunt optreden bij bepaalde problematiek. Maar ook een lobby bij de politiek om te zorgen dat we daar voldoende in beeld komen en blijven. Dit kan niet alleen via de NVPMT of de FVB, maar ook door bijvoorbeeld te kijken naar aansluiting bij P3NL.

- versterkt vermogen voor afbakening van collectieve zorg
Dan gaat het over (kosten)effectiviteit in de zorg, breder dan alleen geneesmiddelen. En het maken van keuze in de vergoeding van niet passende of onvoldoende bewezen zorg.
-> Voor de PMT gaat het hier om het zorgen voor wetenschappelijke evidentie, het zorgen dat we onderdeel blijven van verschillende zorgstandaarden en richtlijnen voor behandeling.
Daarnaast ook om te kijken naar niet alleen de wetenschappelijke onderbouwing vanuit inhoud, maar ook naar de financiële kanten en relevante businessmodellen die bij (kunnen) dragen aan een kostenbesparing in de zorg.

Het complete rapport is te vinden via: Houdbare zorg | Adviesprojecten | WRR
Iets meer visueel of auditief ingesteld? Hier een uitleg in een korte video:
https://www.rovid.nl/az/wrr/2021/az-wrr-20210913-id20yfyep-web-hd.mp4.

Naast dat we vanuit het bestuur bezig zijn met dergelijke rapporten en de vertaling daarvan met kansen en uitdagingen voor de (NV)PMT, zou het heel erg mooi zijn als er leden zijn die het leuk vinden om zo nu en dan eens mee te kijken en te denken.
Bijvoorbeeld door dit rapport eens te bestuderen en te bespreken wat dit nu betekent voor ons beroep.

Sta je hier voor open? Mail naar Pim Hoek, voorzitter@nvpmt.nl

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht