Update Zorgprestatiemodel: Bericht om binnen organisatie te delen

27 januari 2022

Bericht om in je organisatie te delen over het zorgprestatiemodel (ZPM) in de GGZ

Vanuit de FVB wordt actief in de gaten gehouden hoe de ontwikkelingen rondom het zorgprestatiemodel (ZPM) in de GGZ uitwerkt voor de vaktherapeutische beroepen.
Hierin zijn ook een aantal PMT-ers actief betrokken die daarin meedenken en signalen uit het werkveld verzamelen. Zoals vaker aangegeven hebben we daarin concrete voorbeelden nodig waarin organisaties een bezuiniging of minder inzet van bijv. PMT onderbouwen met redenen dat dit ligt aan het ZPM. Dit is per definitie niet correct!
Om dit ook duidelijk te maken en te blijven communiceren hierover, hebben we verschillende acties uitgezet. Zo ook in de verbinding met de Nederlandse GGZ, de vereniging van GGZ organisaties.

Deze tekst is opgenomen op de website van de Nederlandse GGZ en de community die ze hebben waar projectleiders en andere medewerkers die betrokken zijn bij de implementatie van het ZPM zijn aangesloten.

Vaktherapie tijdens verblijf

In het ZPM is een stap gezet naar meer integrale tarieven. Vaktherapie en dagbesteding hoeven tijdens opname niet meer geregistreerd te worden. Dit scheelt registratie. Uitgangspunt van de implementatie van het ZPM is dat de bekostiging veranderd, maar de zorg inhoudelijk niet.

Integraal tarief betekent ook dat er een gemiddeld aantal minuten, per patiënt, per ligdag zijn opgenomen in het tarief zodat deze vorm van behandeling en begeleiding wel worden bekostigd. Dit gemiddelde is gebaseerd op de registratie van afgelopen jaren die is aangeleverd aan het DIS van de NZa. Het is een gemiddelde, dus voor sommige patiënten/ dagen/ programma’s zal is dit te weinig, en voor andere te veel.

Via de vereniging van vaktherapeuten komt het signaal dat behandelprogramma’s op klinische afdelingen worden aangepast en vaktherapeuten minder uren kunnen werken omdat vaktherapie niet betaald zou worden. Dit is dus een onjuiste uitleg van de impact van zorgprestatiemodel. Ook is het niet de bedoeling dat de gemiddeld aantal minuten waarmee in de tarieven is gerekend als zorginhoudelijke norm wordt gebruikt. Omdat de vereniging van vaktherapeuten signalen heeft gekregen dat dit wel gebeurt, is zij in gesprek gegaan met de NZa. De NZa heeft hier aangegeven dat bij concrete signalen zij hier een circulaire over zal opstellen en over kan gaan tot handhaving.

Wij adviseren u dat als in uw organisatie structureel meer vaktherapie wordt geleverd dan in de tarieven is opgenomen, dit bespreekbaar te maken in uw gesprekken met zorgverzekeraars.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht