Terugkoppeling Algemene Ledenvergadering (ALV)

30 maart 2022

Afgelopen donderdag 24 maart was de jaarlijkse ALV van de NVPMT. Met ruim 30 leden, waarvan in totaal 9 mensen in Utrecht, was de opkomst gemiddeld laag. Als bestuur hadden we vooral ingezet op een live vergadering, echter de leden kozen vooral voor een online vergadering. En met twee bestuursleden in quarantaine was ook het bestuur live en online aanwezig.

Op de agenda stond naast de gebruikelijke jaarverslagen, de reorganisatie van het bestuur. Als bestuur hebben we twee jaar geleden aangegeven dat wij (Pim, Cees en Inge) wilden onderzoeken hoe we het bestuur van de vereniging verder kunnen professionaliseren en minder kwetsbaar kunnen maken voor wisseling van bestuursleden. Door de financiële compensatie die we hiervoor krijgen hebben we in ieder geval een verantwoordelijkheid die we ook niet direct neer kunnen leggen. Inmiddels hebben we helder welke taken er liggen, waar we vrijwilligers in kunnen zetten met vooral een vakinhoudelijke kennis en waar we professionals willen hebben zodat we meer slagkracht krijgen en meer stabiliteit. Pim heeft dit alles in een schema gezet (te vinden op de website bij de stukken van de ALV). Dit plan is voorgelegd aan de leden en kan met de contributieverhoging, die het afgelopen jaar is doorgevoerd, volledig gefinancierd worden. Leden hebben ingestemd met deze reorganisatie.

Verder was er de financiële jaarrekening, de realisatie, de balans en het verslag van de kascontrole commissie. Deze zijn positief afgerond met een décharge aan het bestuur van de leden voor het jaar 2021. Waarvoor dank aan de kascontrole commissie voor hun werk en aan Douwe, die het afgelopen jaar gezorgd heeft voor een duidelijke en gezonde financiële administratie.

De FVB is ook toe aan een flinke reorganisatie. Door het groeiend aantal leden is het werk binnen de FVB toegenomen. Met de huidige mensen is het werk niet meer vol te houden waardoor er een uitbreiding moet komen in professionele krachten. Dit was echter ook reden om te kijken of de huidige structuur nog passend is. Er is door een werkgroep een plan geschreven waaruit een reorganisatie van taken en financiën is gekomen. Dit betekent dat de komende 3 jaar de afdracht per lid aan de FVB eenmalig verhoogd gaat worden met €108,-. Dit kunnen we niet meer uit onze reserves halen dus hiervoor lag een voorstel met 3 opties aan de leden voor. Er kwamen nog een aantal suggesties van de leden over gespreide betaling van de contributie voor leden, die we gaan voorleggen aan het administratiebureau MOS om te kijken of dit haalbaar is. Met een stemming is uiteindelijk gekozen met een meerderheid voor in één keer verhogen, zodat we de twee jaar daarna gelijk kunnen blijven in contributie. Dit betekent dat de contributie voor de leden in 2023 verhoogd gaat worden naar 400,-. Mogelijk interessant om nog een keer te benoemen is dat mensen in loondienst zeker aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming van de werkgever voor het lidmaatschap van de NVPMT. Bijvoorbeeld als werknemer in de GGz moet je nu een AGB code hebben, hiervoor moet je lid zijn van een beroepsvereniging dus logisch dat de werkgever hierin faciliteert.

Met elkaar hebben we ook gekeken naar het meerjarenbeleidsplan (MJBP 2021-2024). Wat hebben we gerealiseerd en waar zouden de komende jaren de aandachtspunten liggen. De werkveldgroepen (wvg) zijn flink aan het uitbreiden en met nog een drietal wvg in oprichting liggen we goed op schema. Tijdens de vergadering ontstaan weer nieuwe openingen tot het oprichten van deze nieuwe werkveldgroepen. Het hart van de vereniging klopt daarmee weer steeds steviger. Ook binnen kennisinnovatie liggen we goed op koers en zijn er mooie nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het ‘doen en meten’ project. Waarbij we voor alle leden de mogelijkheid willen realiseren om gebruik te maken van een online tool waarbinnen je vragenlijsten kan laten afnemen en Shared Decision Making (samen beslissen van behandeldoelen met de cliënt) mogelijk zijn. Dit jaar gaat de pilot starten. Ook willen we proberen nog meer aandacht te krijgen voor de internationale ontwikkelingen en dit meer onder de aandacht brengen bij de leden.

Er stond een wijziging voor de statuten op de agenda. En zowel vooraf aan de vergadering als tijdens de vergadering is er niemand geweest die aangegeven heeft hier niet mee akkoord te zijn. Dat betekent dat we als bestuur dit jaar de statuten zullen wijzigen waardoor we ook volgend jaar indien nodig weer een hybride ALV kunnen houden.

En als laatste hebben we afscheid genomen van een aantal actieve leden in verschillende commissies:

Wilma Cligge heeft afscheid genomen uit de kascontrole commissie en Hanneke Potman stopt in de Klaas van Roozendaal commissie. Bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren.

Yvonne van Doorn uit de Commissie van Toelating is door de leden herkozen, net als Sigrid den Elt uit de Klaas van Roozendaal commissie.

Robin Zwaan heten we welkom als nieuw lid van de Klaas van Roozendaal commissie en Anita Kerklaan zal volgend jaar de kascontrole commissie versterken. En ook Cees Boerhout is herkozen voor een termijn van 3 jaar als kennisinnovator/ bestuurslid NVPMT.

Het was een volle agenda met veel informatie. Als bestuur willen de leden bedanken voor hun aanwezigheid en het ondersteunen van het bestuur en bevragen op onze werkzaamheden. Vol goede moed gaan we verder bouwen aan een professionele vereniging!

Het bestuur,

Pim Hoek (voorzitter)

Inge van Driel (secretaris)

Cees Boerhout (kennisinnovator)

Douwe Kerkstra (penningmeester)

Bas Dopheide (coördinator werkveldgroepen)

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht