FWG: Functie (Her)waardering

25 mei 2022

FWG: Hoe dien ik een verzoek tot Functie (her)waardering in?

Vanuit de NVPMT hebben we aangegeven dat wij alleen nog vacatures FWG 55 zullen plaatsen op onze website of verspreiden via social media onder onze leden. Dit heeft reacties opgeroepen bij collega’s die nu nog in FWG 50 zitten en graag het gesprek hierover met hun leidinggevende aan willen gaan voor een meer marktconforme inschaling. Hiervoor is de commissie loondienst van de FVB. Zij adviseren je en helpen je met de juiste documenten en de formuleringen om dit gesprek goed aan te gaan. Hieronder vanuit de commissie loondienst een overzicht van hoe je een dergelijk proces in gang kunt zetten.

“Regelmatig komen er vragen van vaktherapeuten bij de commissie loondienst omdat zij graag net als veel van hun collega’s in schaal 55 willen. Je komt niet zomaar in een hogere schaal en het is ook niet iets waar je automatisch recht op hebt. Je bent immers bij je indiensttreding akkoord gegaan met een bepaalde schaal en financiële vergoeding voor je werk. Om die reden is het belangrijk om dit bij je indiensttreding goed te regelen en uit te onderhandelen of je een marktconform salaris krijgt of niet. "

Voor degenen die al een arbeidsovereenkomst getekend hebben geldt dat zij in principe akkoord zijn gegaan met de beschrijving van hun functie. De functiewaardering is hierop gebaseerd. Dit betekent dat je moet aangeven waarom je functiebeschrijving nu niet meer passend is. Je moet dan aangeven wat er is veranderd sinds je in dienst kwam of wat men meer van je vraagt dan er beschreven staat in je functiebeschrijving. Of je recht hebt op een hogere schaal hangt heel vaak samen met de mate van complexiteit van de functie, de wijze waarop je leiding krijgt en de verantwoordelijkheden die je draagt.

Hieronder willen we beschrijven welke stappen je moet doorlopen om tot herwaardering te komen:

 1.  Vraag je eigen functiebeschrijving bij personeelszaken & de waardering op de verschillende gezichtspunten van deze functiebeschrijving op de verschillende gezichtspunten: 1 Kennis, 2 Zelfstandigheid, 3 Sociale vaardigheden, 4 Risico’s verantwoordelijkheid en invloed, 5 Uitdrukkingsvaardigheid, 6 Bewegingsvaardigheid, 7 Oplettendheid, 8 Overige functie eisen, 9 Inconvenienten. De andere kopjes van de functiebeschrijving beschrijven  de ruimere context van de functie. Vraag ook de functie beschrijving van een functies die in hogere en een lagere schaal zijn gewaardeerd op en bekijk de verschillen.​
 2. Beschrijf waarom je eigen functiebeschrijving niet voldoet. Welke tekst zou er gewijzigd moeten worden. (gebruik hierbij de voorbeeld functiebeschrijving vaktherapeut als je in de GGZwerkt of als je in het onderwijs werkt. Het komende jaar wordt er gewerkt aan een voorbeeld functiebeschrijving voor de VVT).  Bijv.  Bedenk telkens welke termen van belang zijn. Word je geacht om de functie zelfstandig uit te voeren en maak je een deelbehandelplan of voer je het behandelplan uit zoals dat is vastgesteld door de regiebehandelaar. Ook onder het kopje bewegingsvaardigheid zien we nog wel eens in staan dat iemand goed in staat is om op een pc te werken. Als vaktherapeut wordt hier natuurlijk veel meer gevraagd omdat je in je discipline uitmuntend moet kunnen afstemmen op de client.
 3. Ga goed voorbereid in gesprek met je leidinggevende. Leg je bezwaren op de huidige beschrijving voor en vraag of hij/zij dit met je deelt.  Wanneer je het samen eens bent stel je voor om samen een brief op te stellen richting het bestuur van de organisatie met het verzoek om de functiebeschrijving aan te passen en deze opnieuw te laten wegen.
 4. Kom je er samen niet uit en vind je toch dat je in je gelijk staat ga dan in gesprek met de commissie loondienst. Wij kunnen je ondersteunen om je argumenten voor aanpassing van de beschrijving in je brief aan te scherpen.
 5. Kondig aan bij je leidinggevende / ga in gesprek met je leidinggevende dat je officieel bezwaar gaat maken tegen de functiebeschrijving en waarom je dit doet.
 6. Stel dan je definitieve brief op waarbij je officieel bezwaar maakt tegen je functiebeschrijving. Hierna stuur je deze naar:

A: Als je onder  de CAO GGZ valt stuur je een brief naar de IBC.  
De Interne Bezwaren Commissie in ingesteld door de werkgever en heeft als taak om de werkgever te adviseren over het geschil. 

 • Binnen 30 dagen na ontvangst van de adviesaanvraag brengt de IBC schriftelijk en gemotiveerd advies uit aan de werkgever en zendt een afschrift  naar de werknemer. In het advies worden ook minderheidsstandpunten vermeld.  
 • Het advies van de commissie is zwaarwegend. Als de werkgever het advies niet overneemt dan moet hij dit naar de werknemer toe motiveren.
 • ​Indien de IBC een bezwaar afwijst dan moet de werknemer de gemaakte kosten voor de werkgever vergoeden. Dit is een vast bedrag van 150,- euro.

B: Als je onder de CAO VVT valt dien je een verzoek to herindeling in bij je werkgever omdat  er sprake is van een wezenlijke verandering in de inhoud van je functie.  

 • De werkgever neemt dan een voorlopig besluit. 
 • Als je daar niet mee instemt kun je binnen 30 dagen een schriftelijk en gemotiveerd  bezwaar neerleggen bij je werkgever. 
 • Je werkgever vraagt binnen14 dagen een advies bij de door hem ingestelde IBC-FWG.
 • Na het advies beslist en informeert je werkgever je binnen 30 dagen definitief over de vaststelling van de functiebeschrijving.
 • Ben je het niet eens dan is er de mogelijkheid om je te wenden tot een deskundigenpanel. Hier zijn kosten aan verbonden die je vooraf moet betalen maar voor de werkgever zijn als de het deskundigenpanel je in het gelijk stelt.

C: Als je onder de CAO Ziekenhuiswezen valt. 

 • De werkgever kan op eigen initiatief of op verzoek van de werknemer een herindelingsprocedure  starten als sprake is van een situatie zo als genoemd in artikel 2.1 lid 4 (d) of 5 (e).
 • De werkgever neemt een voorlopig besluit over het starten van een herindelingsprocedure en legt dit schriftelijk aan de werknemer voor. 
 • Als de werkgever besluit tot een herindelingsprocedure legt hij binnen tenminste drie maanden na dit besluit een indelingsvoorstel aan de werknemer voor. 
 • Tegen de afwijzing van een door de werknemer ingediend verzoek kan de werknemer bezwaar maken. Het bezwaar dient schriftelijk en met redenenomkleed bij de werkgever te worden ingediend, binnen 30 dagen naontvangst van het voorlopig besluit. 
 • Als de werkgever het bezwaar van de werknemer afwijst, dient hij binnen 14dagen na ontvangst een verzoek om advies in bij de IBC. De IBC brengt het advies uit binnen 30 dagen. 
 • Binnen 30 dagen na ontvangst van het advies van de IBC neemt de werkgever een definitief besluit met betrekking tot het starten van een herindelingsprocedure en informeert de werknemer hierover schriftelijk.


D: Als je onder de CAO Gehandicaptezorg valt. 

 • Wanneer de werknemer een verzoek tot wijziging heeft ingediend, beoordeelt de werkgever of er sprake is van een van de in artikel 1 genoemde situaties. 
 • Indien de werkgever van mening is dat hier sprake van is, start hij binnen 4 weken nadat de werknemer het verzoek heeft ingediend de wijzigingsprocedure. 
 • Indien de werkgever van mening is dat er geen aanleiding is voor wijziging van de functiebeschrijving en/of indeling, wijst hij het verzoek van de werknemer schriftelijk en gemotiveerd af binnen 4 weken nadat de werknemer het verzoek heeft ingediend. De werknemer kan tegen de afwijzing schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken binnen 4 weken nadat de werkgever hem heeft geïnformeerd over de afwijzing van het wijzigingsverzoek. 
 • De werkgever vraagt binnen 2 weken na ontvangst van het bezwaar advies hierover bij de IBC-FWG. De werkgever stuurt het bezwaar van de werknemer mee naar de IBC-FWG. 
 • De werkgever beslist en informeert de werknemer schriftelijk en gemotiveerd binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de IBC-FWG over het al dan niet starten van de wijzigingsprocedure. 
 • Indien de IBC-FWG het bezwaar gegrond verklaard, start de werkgever de wijzigingsprocedure. Indien de werkgever conform lid 1 dan wel lid 5 van dit artikel de wijzigingsprocedure start legt hij binnen drie maanden de functiebeschrijving en indeling voor aan de werknemer. 


E: als je onder de CAO van het Rijk valt:
Het functiewaarderingssysteem van de sector Rijk (FUWASYS) is de basis voor de waardering van functies. FUWASYS is een weegsysteem van kenmerken en scores. Toepassing daarvan leidt tot een indeling in een hoofdgroep en niveaugroep waaraan een salarisschaal is verbonden. Deze indelingsstructuur maakt onderdeel uit van deze cao. Het weegsysteem van kenmerken en scores dat is opgenomen in bijlage 4 van de cao kan alleen worden aangepast als daartoe in het sectoroverleg Rijk wordt besloten. Daarbij geldt dat minimaal twee vakbonden met de wijziging moeten instemmen.
De meeste werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met de Staat zijn ingedeeld in een functie van Functiegebouw Rijk. Aan iedere functietypering in het Functiegebouw Rijk is een salarisschaal verbonden. Grondslag voor dit schaalniveau is FUWASYS. Als er een nieuwe functietypering wordt toegevoegd aan het Functiegebouw Rijk, wordt daar ook een schaalniveau aan gekoppeld op basis van FUWASYS. Wijzigingen van het Functiegebouw Rijk worden steeds voorgelegd aan de Standaardisatiecommissie Functiegebouw Rijk, waarin de vakbonden met twee leden zijn vertegenwoordigd.
In de praktijk zien we dat een verzoek tot herwaardering in deze branche het meest ingewikkeld en stroperig is. Per departement is de route verschillend geregeld maar wat we telkens constateren is dat er ondanks een CAO van meer dan 200 pagina’s dit deel niet eenduidig beschreven (bijv. met termijnen) is anders als hierboven.
In de praktijk betekent het dat na het overleg met de leidinggevende men een officieel verzoek bij de directie moet neerleggen. Deze adviseert het sectoroverleg om het verzoek al dan niet in overweging te nemen. Wij hebben gemerkt dat het dan van belang is om ook te vragen om een ontvangstbevestiging en een plan van aanpak binnen een redelijke termijn (bijv. 6 weken) te ontvangen. Komt men dan niet met een reactie dan ligt de weg naar de geschillencommissie open.  

Tenslotte:

Als je functie na herwaardering in een hogere schaal uitkomt dan betekent dit niet dat je direct meer gaat verdienen. Na herwaardering ga je horizontaal over. Dus dat betekent dat je in periodieken achteruit wordt gezet. Dat voelt soms onrechtvaardig omdat je dan opeens evenveel periodieken hebt als een collega die 5 jaar werkt terwijl jij al 20 jaar werkt. Het is echter een beschermende cao maatregel voor de werkgever om niet opeens met veel hogere kosten geconfronteerd te worden. Voor jou betekent het echter dat je daarna op termijn een hoger salaris voor je werk krijgt.”

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht