Update: Voortzetten of beëindigen lidmaatschap

30 november 2022

Voortzetten of beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVPMT loopt per kalenderjaar. Hoewel niet altijd
zichtbaar is wat we achter de schermen doen voor de PMT en vaktherapeutische
beroepen vanuit de FVB, hopen we dat we dat je als lid ook de meerwaarde
ziet en ervaart om lid te zijn van de NVPMT. 
Zoals vermoedelijk bekend geldt dat dit lidmaatschap per jaar is. Reden
hiervoor is dat de afdracht vanuit de NVPMT aan de FVB bepaald wordt op
basis van het aantal leden op 1 januari. Met een opzegtermijn van 1 maandag
betekent dit dat het opzeggen van een lidmaatschap schriftelijk gedaan moet
worden voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar. Dit kan door een
e-mail te sturen aan info@vaktherapie.nl <mailto:info@vaktherapie.nl> . Je
opzegging is definitief wanneer je een bevestiging van ons als FVB hebt
ontvangen.

Als bestuur van de NVPMT vinden we dat we dit expliciet onder de aandacht
moeten brengen. Doordat we laat zijn met dit bericht zullen we de opzegging
tot 15 december 2022 accepteren voor het kalender jaar van 2023.

Per jaar wordt in de ALV de contributie vastgesteld voor het jaar daarna.
Vanuit de ALV 2022 zijn de contributie bedragen aangepast voor 2023 na
besluit van de aanwezige leden. Het grootste gedeelte van onze inkomsten
(dus de contributie van de leden) besteden we aan de FVB (Federatie
Vaktherapeutische Beroepen). 
Daar hebben we vaste en professionele collega’s in dienst die zorgen voor
de continuïteit van de verenigingen en de federatie. Denk aan medewerkers
van het secretariaat, medewerker rondom communicatie, een directeur,
beleidsmedewerkers rondom jeugd, GGz, langdurige zorg en kennisinnovatie en
vergoeding voor dagelijks bestuur (belangenbehartiging, kennisinnovatie en
voorzitter). 
Als verenigingen binnen de FVB hebben we met elkaar besloten dat het nodig
is hierin te professionaliseren. Dit omdat er veel ontwikkelingen zijn in de
zorg en we daarin willen zorgen dat we op de hoogte blijven en
ontwikkelingen actief kunnen volgen en beïnvloeden. Hierin willen we niet
alleen reactief reageren op ontwikkelingen in de verschillende contexten
waar vaktherapeuten werken. We willen daarin planmatig en pro-actief aan de
slag om tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de zorg die van
invloed zijn op de vaktherapeutische beroepen.

Als bestuur zien we de noodzaak van deze ontwikkeling en denken ook dat dit
op termijn veel waarde heeft voor de positie van de vaktherapeutische
beroepen en daarmee de PMT. We gaan en staan wij voor een stevige
beroepsvereniging in een stevige FVB voor de komende jaren. Dit hebben we de
afgelopen jaren zowel via de ALV’s als ook via andere routes met jullie
gedeeld en dit wordt ondersteund door de leden.

Gevolg hiervan is dat de contributie van de NVPMT en de afdracht aan de FVB
het komende jaar omhoog zal gaan. De leden hebben in de ALV gekozen voor een
eenmalige verhoging naar een bedrag van €400,- per jaar voor een volledig
lidmaatschap. Daarmee maken we in één keer een flinke stap, in plaats van
een jaarlijkse toename en gaan we er vanuit dat we dit de komende 3 jaren zo
kunnen houden zonder verhoging. Door deze keuze kan het eigen vermogen van
de NVPMT in stand gehouden worden en kan dit benut worden bij eventuele
tegenvallers in de komende jaren. In de actuele ontwikkelingen van inflatie
en onzekere tijden in Europa/ de wereld kunnen we ons voorstellen dat het
ongelukkig uitkomt om een dergelijke stap te maken, ook al hebben we dit
afgelopen maart al in de ALV besloten.

De contributie bestaat uit een deel dat op FVB niveau wordt besteed
(grootste deel) en een deel dat vanuit de NVPMT kan worden besteed. 
De bijdrage vanuit de NVPMT aan de FVB wordt verrekend op basis van
volledig lidmaatschap, belangstellend lidmaatschap en studentlidmaatschap
met een rekenfactor. Met een stijging van de afdracht naar de FVB, stijgt
ook de afdracht voor studenten richting de FVB. 
Daarmee zou de prijs voor het studentenlidmaatschap ook (flink) moeten
stijgen. Wij zien studenten vooral als toekomstige leden en investering in
de toekomst van ons beroep en de vereniging. Daarom willen we juist voor hen
het lidmaatschap laag houden, wat van invloed is op de prijs voor een
volledig lidmaatschap.

De nieuwe contributie bedragen worden daarmee:

Lidmaatschap

 • Volledig lid
  2022: €293,-
  2023: €400,-
   
 • ​Studentlid
  2022: €50,-
  2023: €50,-
   
 • Reductielid
  2022: €170,-
  2023: €232,-
   
 • ​Belangstellend lid
  2022: €170,-
  2023: €232,-


In sommige CAO's is geregeld dat je werkgever de contributie van je
lidmaatschap vergoedt. Dit is afhankelijk van de CAO waar je onder valt,
<https://fvb.vaktherapie.nl/download/?id=295921> kijk hier voor een
overzicht. Sommige werkgevers vergoeden het lidmaatschap van de
beroepsvereniging alleen als de beroepsvereniging lid is van de
<http://www.fbz.nl/> FBZ (Federatie van Beroepsverenigingen in de Zorg). We
zijn als FVB hier namens de aangesloten beroepsverenigingen lid van, je komt
in dat geval dus voor vergoeding in aanmerking. Verder is het zo dat je als
vrijgevestigde therapeut/ondernemer de kosten af kunt trekken van je
inkomsten.

In de ALV in maart 2023 praten we met elkaar over waar we vanuit de NVPMT
en de FVB mee bezig zijn. Ook wordt daar de contributie voor 2024
vastgesteld. Dus wil je meepraten over de inhoudelijke ontwikkelingen,
opdracht(en) voor het bestuur van de NVPMT en de financiële situatie hopen
we je dan te zien!

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht