OPZEGGEN LIDMAATSCHAP?

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Als je je lidmaatschap op wilt zeggen, dan moet je dit schriftelijk doen vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar.De reden hiervoor is dat we op basis van het aantal leden in december een gedeelte van de contributie betalen aan de FVB en de kosten dan dus vastliggen, in dit geval voor 2024.

Je kunt opzeggen door een e-mail te sturen aan info@vaktherapie.nl Je opzegging is definitief wanneer je een bevestiging van ons secretariaat hebt ontvangen.

Mocht je de deadline die vanuit de FVB is gestuurd gemist hebben en wel een duidelijke reden hebben waarom je jouw lidmaatschap toch wilt opzeggen, kun je je tot vrijdag 8 december melden via secretaris@nvpmt.nl 

Korte toelichting op de contributie
In de Algemene Vergadering (AV) 2023 zijn de contributiebedragen voor 2024 vastgesteld. Daar is besloten dat deze gelijk blijven voor 2024. 
De leden in de AV hebben eerder gekozen om het contributiebedrag op te hogen om extra investeringen te kunnen doen. 

Een deel daarvan besteden we aan de NVPMT en een aanzienlijk deel (293 euro per lid in 2023) besteden we gezamenlijk binnen de FVB (Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen). Het grootste deel binnen de FVB wordt besteed aan medewerkers. Denk aan medewerkers secretariaat, medewerkers communicatie, beleidsmedewerkers, een directeur en vergoedingen voor het dagelijks bestuur. Soms merk je daar al lid heel direct iets van. In andere gevallen is het wel van invloed op je werk als PMT’er, de positionering of onderbouwing van het beroep, maar merk je daar het verschil (nu nog) niet direct van.

Als bestuur van de NVPMT zijn we daarmee zowel actief voor de eigen vereniging, denk aan werkveldgroepen, onderzoek, communicatie. Als ook actief in gezamenlijkheid binnen de FVB als het bijvoorbeeld gaat over de positionering van ons vak en het zorgen dat we op de juiste plekken aan tafel zitten en in kunnen spelen op ontwikkelingen. Doordat we als vereniging actief zijn, groeien in het aantal leden en we volop in beweging zijn, geeft dit veel energie! 
Ook daardoor is het mogelijk om ook de professionalisering van de vereniging en de FVB verder vorm te geven. Hiervoor willen we jou als lid bedanken!

Contributie 2024

Hieronder de bedragen per vorm van lidmaatschap voor 2024.

Lidmaatschap 2024
Volledig lid : 400,-
Studentlid : 50,-*
Reductielid : 232,-
Belangstellend lid : 232,-

*We hebben er ook voor 2024 voor gekozen om het studentlidmaatschap zo laag mogelijk te houden. Hoewel we vanuit een wegingsfactor ook voor studentleden afdragen aan de FVB en dat meer is dan 50 euro, zijn het voor ons vooral toekomstige leden en willen we ze de kans geven om zo laagdrempelig mogelijk kennis te maken met de NVPMT. 

Vergoeding contributie of vakbondsbijdrage

In sommige cao's is geregeld dat je werkgever de contributie van je lidmaatschap deels of geheel vergoedt. Dit is afhankelijk van de cao waar je onder valt. Sommige werkgevers vergoeden het lidmaatschap van de beroepsvereniging, omdat de NVPMT en FVB aangesloten zijn bij de vakbond FBZ (Federatie van Beroepsverenigingen in de Zorg) en daarmee jouw lidmaatschap ook een vakbondscontributie is. Het kan dus slim zijn dit goed uit te zoeken of na te vragen.