Vakbekwaamheid

Vakbekwaamheid

De NVPMT doet er alles aan om deskundigheid en kwaliteit van de psychomotorisch therapeuten te bevorderen.

 

Lidmaatschap van de NVPMT

Psychomotorisch therapeuten die lid zijn van de NVPMT voldoen aan de eis dat zij een erkende beroepsopleiding hebben gevolgd. Door lid te zijn van de NVPMT onderschrijven zij de beroepscode en het beroepscompetentieprofiel. De NVPMT is onderdeel van de Federatie voor Vaktherapeutische beroepen. Dit zijn beroepen die net als psychomotorisch therapeuten gebruik maken van ervaringsgerichte werkwijzen en waarvan de opleidingen aan de kwaliteitseisen van de overheid voldoen. Deze koepel, de FVB heeft voor deze beroepen tal van kwaliteitswaarborgen in het leven geroepen. 

 

Erkende opleiding gevolgd

Psychomotorisch therapeuten die lid zijn van de beroepsvereniging, hebben een erkende opleiding gevolgd. Op onze website vind u informatie over de opleidingen die door de NVPMT en de overheid erkend zijn. Klik hier om naar de opleidingen te gaan. 

 

Kwaliteitsregistratie voor vaktherapeuten

Om de kwaliteit te stimuleren en te waarborgen zijn criteria opgesteld waaraan een vaktherapeut moet voldoen om zich te registreren. De beroepsgroep van vaktherapeuten heeft deze kwaliteitscriteria in overleg met het werkveld opgesteld. Elke geregistreerde vaktherapeut houdt zich aan deze eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie. Op deze manier blijft een geregistreerde vaktherapeut altijd vakbekwaam.

Het beheer van het Register Vaktherapie is in handen van een onafhankelijke commissie binnen de FVB: de Registratiecommissie.  Elke vaktherapeut die zich officieel heeft laten registreren, is opgenomen in het Register Vaktherapie. Je kunt in het Register zoeken naar een geregistreerd vaktherapeut in een bepaalde plaats of van een bepaalde discipline of je kunt op naam zoeken. Klik hier om naar het register te gaan.

 

Beroepscode is uitgangspunt voor het handelen

Door lid te zijn van de NVPMT onderschrijft de psychomotorisch therapeut de voor de beroepsgroep geldende beroepscode. Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en beginselen die de professional bij de uitoefening van het beroep dient te hanteren. Het gaat om gedragsregels die voorschrijven wat je als professional doet en nalaat tegenover cliënten, collega’s en anderen. De beroepsgroep legt zichzelf deze regels op die als uitgangspunt dienen voor de beroepsgroep zelf, maar waar ook cliënten zich op kunnen beroepen. Een beroepscode is dus een leidraad bij het handelen en bij het gedrag tijdens de uitoefening van het beroep. Klik hier voor de beroepscode.

 

Beroepscompetentieprofiel is uitgangspunt voor het handelen

Door lid te zijn van de NVPMT onderschrijft de psychomotorisch therapeut het voor de beroepsgroep geldende beroepscompetentieprofiel. Het Beroepscompetentieprofiel GZ-vaktherapeut versterkt de herkenbaarheid van het beroep voor zowel vaktherapeuten zelf als collega’s, werkgevers en cliënten. Het zorgt voor een heldere en eenduidige formulering waarmee het beroep zich kenbaar maakt en zijn noodzakelijkheid toont. Een beroepscompetentieprofiel beschrijft het beroep in al zijn facetten.

Het Beroepscompetentieprofiel GZ-vaktherapeut is in samenwerking met GGZ Nederland tot stand gekomen. Het Beroepscompetentieprofiel beschrijft in welke beroepscontext de vaktherapeut werkt, welke taken hij uitoefent, in welke kritische situaties hij voor professionele dilemma’s staat en welke competenties hij nodig heeft om professioneel te kunnen handelen. Klik hier voor het beroepscompetentieprofiel. 

 

Visitatie

Alle vrijgevestigde vaktherapeuten (VVT’ers) moeten naast de wettelijke eisen voldoen aan de eisen voor praktijkvoering zoals deze door de consumenten- en patiëntenorganisaties zijn vastgesteld. Deze zijn binnen de FVB vastgelegd in de Richtlijnen voor de Vrijgevestigde Vaktherapeut. Zorgverzekeraars stellen als eis voor erkenning van de beroepsvereniging dat de beroepsvereniging toeziet op het feit dat hun vrijgevestigde leden deze regels volgen. Met het visitatieprogramma bieden we als FVB leden de gelegenheid om te voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraars. Het is overigens niet verplicht om aan het visitatieprogramma deel te nemen. Wel vermelden we bij de zoekfunctie ‘zoek een therapeut’ of je als vrijgevestigde vaktherapeut deelneemt aan het visitatieprogramma en geven we deze informatie door aan Vektis.

De FVB heeft het bureau Visitatie opdracht gegeven als onafhankelijke partij de visitaties te verrichtten. De visitaties gebeuren volgens een objectief vastgesteld en gestandaardiseerd visitatieprotocol, zonder inhoudelijke sturing van buitenaf.

Folder PMT