Projectbeschrijving Herstel in Beweging

25 april 2024


Beste leden,

Hierbij achtergrondinformatie van een mooi PMT-onderzoeksproject, dat in aanmerking is gekomen voor ZonMW-subsidie. Gefeliciteerd!
Studenten die hieraan zouden willen meewerken kunnen voor informatie onderstaand mailadres gebruiken.
We danken Ike Niezing als coördinerend PMT-er voor het delen van informatie over dit project, wat inspirerend kan zijn voor onze collega’s in den lande om mogelijkheden voor onderzoek te benutten en ons vak te helpen onderbouwen!

 

 

 

 

 

PMT-Onderzoek Herstel in Beweging bij trauma

Achtergrond:

Psychotrauma komt veel voor en kan leiden tot uiteenlopende psychische problemen, zoals posttraumatische stressstoornis en depressie. Een derde van alle psychische aandoeningen heeft een trauma achtergrond. Deze problemen gaan meestal samen met lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld prikkelbaarheid, pijn en energieverlies. Deze klachten kunnen leiden tot verlies van kwaliteit van leven en gevolgschade zoals sociale isolatie en uitval van werk. Het is daarom opmerkelijk dat een bewezen effectieve therapie voor dergelijke problemen; psychomotorische therapie (PMT) ondanks de effectiviteit, kostenefficiëntie en minimale bijwerkingen vaak niet of pas laat in het behandeltraject aangeboden wordt. Dit project is gericht op het vroegtijdig toepassen van PMT.

Het UMC - Utrecht heeft subsidie toegekend gekregen van ZonMW om onderzoek te doen naar het implementeren van PMT bij aanvang van de behandeling aan mensen met trauma gerelateerde psychische problematiek.

Dit onderzoek zal tot december 2025 lopen. Er zal bij drie deelnemende centra, UMC Utrecht, Altrecht en GGZ-centraal, twee keer een PMT-interventie uitgevoerd worden. Dit zal in groepsverband zijn met 8-10 cliënten per groep. Er zal een voormeting, tussentijdse meting en een nameting plaatsvinden bij elk deelnemend centrum. Dit zal bestaan uit een interview van 1.5 uur bij de cliënten. Daarnaast zullen bij de voor- en nameting ook behandelmedewerkers geïnterviewd worden voor 0.5 uur.

 

Onderzoek stagiaires gezocht

Studenten die geïnteresseerd zijn mee te doen met dit onderzoek kunnen informeren bij Ike Niezing

a.top-4@umcutrecht.nl.