Kennisinovatie

Kwaliteit- en kennisontwikkeling psychomotorische therapie

De NVPMT ondersteunt en faciliteert onderzoek en kennisontwikkeling om hierdoor de kwaliteit en de onderbouwing van de psychomotorische therapie te verbeteren. Hierbij gaat het onder meer om wetenschappelijk onderzoek, praktijkgericht onderzoek, participatie in de ontwikkeling van landelijke zorgstandaards en de ontwikkeling van producten en modulen voor psychomotorische therapie. 


Wetenschappelijk onderzoek

Psychomotorische therapie steunt op wetenschappelijk onderzoek en practice based onderzoek. De NVPMT stimuleert en faciliteert onderzoekers en auteurs. Dit gebeurt onder meer in samenwerking met het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn aan de Hogeschool Windesheim (Lector Dr. Jooske van Busschbach). Van hieruit zijn diverse partners bij betrokken onderzoek en kennisontwikkeling, zoals de Faculteit Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit en de Master PMT aan de Hogeschool Windesheim. Er participeren ook instellingen voor GZZ in deze onderzoeken en richtlijnontwikkeling. Onderzoeken zijn vaak gericht op het beantwoorden van vragen die in de praktijk leven. Klik hier voor een overzicht van lopende onderzoeken naar psychomotorische therapie

Op het niveau van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen is de (NV)PMT betrokken bij de opstelling van de strategische onderzoeksagenda. Deze onderzoeksagenda heeft tot doel om de interventies van de verschillende vaktherapeutische beroepen verder wetenschappelijk te onderbouwen. Klik hier om naar de strategische onderzoeksagenda te gaan.

Niet alleen in Nederland, maar internationaal wordt er gepubliceerd effecten van lichaams- en bewegingsgerichte therapie bij psychische klachten. De NVPMT faciliteert de oprichting van kennisplatform waarin onderzoeken verzameld worden en geraadpleegd kunnen worden. 


Zorgstandaarden en generieke modules

De NVPMT is betrokken bij de landelijke ontwikkeling van zorgstandaarden en generieke modules. De ontwikkeling ervan valt onder de verantwoordelijkheid van het landelijk Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. In dit netwerk werken patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen in hun streven naar goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Dit gebeurt primair door het ontwikkelen, financieren en begeleiden van kwaliteitsstandaarden voor de brede GGZ. Onder kwaliteitsstandaarden verstaat het Netwerk zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen die betrekking hebben op het gehele zorgproces en die vastleggen wat goede zorg is. Ze zijn patiëntgericht en houden rekening met het feit dat de zorg tegen aanvaardbare kosten kan worden geleverd. Klik hier om naar het landelijk Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ te gaan. 


Zorgstandaarden

Volgens het netwerk dienen de multidisciplinaire richtlijnen (evidence-based) vertaald te worden naar modulair opgebouwde zorgstandaarden (evidence- en practise-based). Deze zorgstandaarden vormen op hun beurt de basis voor zorgpaden en zorgprogramma’s. Om de toegevoegde waarde van zorgstandaarden (en zorgpaden) inzichtelijk te maken worden per zorgstandaard de relevante uitkomstmaten gedefinieerd.

Zorgstandaarden zijn stoornisspecifiek en worden ontwikkeld voor de meest voorkomende aandoeningen en stoornissen in de ggz. Deze standaarden zijn modulair opgebouwd (indicatiestelling, de inhoud en de organisatie van de zorg). Ze sluiten aan op de zorgvraag van de patiënt en de fase van zijn ziekteproces. De stoornisspecifieke informatie omvat in principe het hele zorgcontinuüm. De zorgvraag verschilt per fase. Per fase wordt de individuele behandeling en zorg beschreven behorend bij de betreffende aandoening of stoornis.

De zorgstandaarden waarin de psychomotorische therapie participeert, zijn:


Generieke modules

Generieke modules zijn van toepassing op de behandeling van en zorg voor grotere groepen patiënten ongeacht hun aandoening of stoornis. De generieke modules beschrijven vanuit het patiëntenperspectief de zorg voor het individu betreffende een zorgvraag die voor meer dan één aandoening of stoornis relevant en daarmee generiek is. Deze zorg kan gericht zijn op vroegtijdige onderkenning en preventie, behandeling, maar ook op de ondersteuning van zelfmanagement, e-health, herstelzorg, participatie enzovoort.

Recent verscheen de generieke module vaktherapie. Klik hier om naar de module te gaan. 

Andere generieke modules waarin de psychomotorische therapie participeert, zijn:


Producten en modulen

Producten en modulen beschrijven de werkwijze voor specifieke behandelingen. Deze zijn vanuit het klinisch veld beschreven en voldoen aan de kwaliteitsnormen van de CPMO van de Federatie Vaktherapeutische beroepen.

Boekbespreking

Psychomotor interventions for mental health - Adults. A movement- and body-oriented approach.

Uitgelicht artikel